اخبار

آخرین اخبار مرکزداده پیشتاز

22nd Aug 2023

پارک دامین چیست ؟‌

تست تست تست تست تست تست تست

تست تست تست تست تست تست تست

 

 

 

2nd Aug 2023

آموزش نصب پایتون

تست تست تست تست تست تست تست

تست تست تست تست تست تست تست

 

 

25th Jul 2023

آموزش نصب دایرکت ادمین

تست تست تست تست تست تست تست

تست تست تست تست تست تست تست