سرور اختصاصی

سخت افزار قدرتمند
پشتیبانی نرم افزاری