هاست ویندوز
WinHost-1
109,000/yr
    فضا ۵۰۰ مگابایت
    ترافیک ماهانه ۵۰ گیگابایت
    دامنه قابل میزبانی ۱ عدد
    پشتیبانی از ASP,PHP
    تعداد MSSQL ۲ عدد
    اکانت ایمیل نامحدود
    اف تی پی نامحدود
    زیر دامنه نامحدود
    سایر امکانات نامحدود
WinHost-2
189,000/yr
    فضا ۱ گیگابایت
    ترافیک ماهانه ۱۰۰ گیگابایت
    دامنه قابل میزبانی ۱ عدد
    پشتیبانی از ASP,PHP
    تعداد MSSQL ۳ عدد
    اکانت ایمیل نامحدود
    اف تی پی نامحدود
    زیر دامنه نامحدود
    سایر امکانات نامحدود
WinHost-3
249,000/yr
    فضا ۲ گیگابایت
    ترافیک ماهانه ۱۵۰ گیگابایت
    دامنه قابل میزبانی ۱ عدد
    پشتیبانی از ASP,PHP
    تعداد MSSQL ۴ عدد
    اکانت ایمیل نامحدود
    اف تی پی نامحدود
    زیر دامنه نامحدود
    سایر امکانات نامحدود
WinHost-4
349,000/yr
    فضا ۵ گیگابایت
    ترافیک ماهانه ۲۰۰ گیگابایت
    دامنه قابل میزبانی ۱ عدد
    پشتیبانی از ASP,PHP
    تعداد MSSQL ۵ عدد
    اکانت ایمیل نامحدود
    اف تی پی نامحدود
    زیر دامنه نامحدود
    سایر امکانات نامحدود
WinHost-5
449,000/yr
    فضا ۱۰ گیگابایت
    ترافیک ماهانه ۳۰۰ گیگابایت
    دامنه قابل میزبانی ۱ عدد
    پشتیبانی از ASP,PHP
    تعداد MSSQL ۵ عدد
    اکانت ایمیل نامحدود
    اف تی پی نامحدود
    زیر دامنه نامحدود
    سایر امکانات نامحدود
WinHost-6
699,000/yr
    فضا ۲۰ گیگابایت
    ترافیک ماهانه ۵۰۰ گیگابایت
    دامنه قابل میزبانی ۱ عدد
    پشتیبانی از ASP,PHP
    تعداد MSSQL ۳ عدد
    اکانت ایمیل نامحدود
    اف تی پی نامحدود
    زیر دامنه نامحدود
    سایر امکانات نامحدود