هاست ویندوز
WinHost-1
109,000/yr
  فضا ۵۰۰ مگابایت
  ترافیک ماهانه ۵۰ گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی ۱ عدد
  پشتیبانی از ASP,PHP
  تعداد MSSQL ۲ عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
WinHost-2
189,000/yr
  فضا ۱ گیگابایت
  ترافیک ماهانه ۱۰۰ گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی ۱ عدد
  پشتیبانی از ASP,PHP
  تعداد MSSQL ۳ عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
WinHost-3
249,000/yr
  فضا ۲ گیگابایت
  ترافیک ماهانه ۱۵۰ گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی ۱ عدد
  پشتیبانی از ASP,PHP
  تعداد MSSQL ۴ عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
WinHost-4
349,000/yr
  فضا ۵ گیگابایت
  ترافیک ماهانه ۲۰۰ گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی ۱ عدد
  پشتیبانی از ASP,PHP
  تعداد MSSQL ۵ عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
WinHost-5
449,000/yr
  فضا ۱۰ گیگابایت
  ترافیک ماهانه ۳۰۰ گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی ۱ عدد
  پشتیبانی از ASP,PHP
  تعداد MSSQL ۵ عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
WinHost-6
699,000/yr
  فضا ۲۰ گیگابایت
  ترافیک ماهانه ۵۰۰ گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی ۱ عدد
  پشتیبانی از ASP,PHP
  تعداد MSSQL ۳ عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود