هاست لینوکس پربازدید
Pro WebHost 1
99,000/yr
  فضا 500 مگابایت
  ترافیک 30 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی 5 عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
Pro WebHost 2
149,000/yr
  فضا 1 گیگابایت
  ترافیک 50 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی 10 عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
Pro WebHost 3
199,000/yr
  فضا 2 گیگابایت
  ترافیک 75 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی 15 عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
Pro WebHost 4
299,000/yr
  فضا 5 گیگابایت
  ترافیک 125 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی 20 عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
Pro WebHost 5
399,000/yr
  فضا 10 گیگابایت
  ترافیک 200 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی 25 عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
Pro WebHost 6
599,000/yr
  فضا 20 گیگابایت
  ترافیک 500 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی نامحدود
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود