هاست لینوکس استاندارد
WebHost-1
29,000/yr
  فضا 100 مگابایت
  ترافیک 10 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی 1 عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
WebHost-2
49,000/yr
  فضا 250 مگابایت
  ترافیک 20 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی 1 عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
WebHost-3
69,000/yr
  فضا 500 مگابایت
  ترافیک 30 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی 1 عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
WebHost-4
99,000/yr
  فضا 1 گیگابایت
  ترافیک 50 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی 2 عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
WebHost-5
149,000/yr
  فضا 2 گیگابایت
  ترافیک 75 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی 2 عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
WebHost-6
199,000/yr
  فضا 5 گیگابایت
  ترافیک 125 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی 3 عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
WebHost-7
699,000/yr
  فضا 10 گیگابایت
  ترافیک 200 گیگابایت
  دامنه قابل میزبانی 4 عدد
  اکانت ایمیل نامحدود
  دیتابیس نامحدود
  اف تی پی نامحدود
  زیر دامنه نامحدود
  سایر امکانات نامحدود